Website Header Hydrogen

Veelgestelde vragen

Het windpark

Hollandse Kust Noord ligt 18,5 kilometer uit de westkust van Nederland, ter hoogte van Egmond aan Zee.

Het wind park
Hollandse Kust Noord ligt 18,5 kilometer uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van het windpark (inclusief onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt ​​125 km². CrossWind is van plan om een ​​geïnstalleerd vermogen van 759 MW te hebben, wat neerkomt op een productie van minstens 3,3 TWh per jaar. Dit staat gelijk aan voldoende duurzame elektriciteit voor meer dan 1 miljoen Nederlandse huishoudens.
CrossWind plaatst 69 windturbines, elk met een vermogen van 11 MW. Het merendeel van deze windturbines staat meer dan 1 km uit elkaar. De overheid heeft bepaald dat Hollandse Kust Noord maximaal 100 windturbines mag tellen met een maximale tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau en een minimaal vermogen van 6MW. Door te kiezen voor grotere windturbines hoeven er minder te worden geplaatst. Hierdoor vergroten we de efficiëntie van het windpark, verlagen we de kosten en beperken we de effecten op de natuur.

Wanneer een windmolen energie aan de wind onttrekt, laat het een kielzog van lagere windsnelheden achter. Hierdoor neemt het vermogen van alle andere windturbines af. Met andere woorden: windturbines vangen elkaars wind af. Dit noemen we ook wel het ‘wake-effect’ of het ‘kielzogeffect’. Tot op zekere hoogte minimaliseren we dit effect al door de lay-out van de windturbines in het windpark.

Een innovatieve oplossing is om de windturbines op een slimme manier aan te sturen door ze voor bepaalde windrichtingen een gierafwijking te geven. Dit vermindert het vermogen van een enkele windmolen enigszins, maar een gierende rotor duwt ook het kielzog weg van de windturbines die met de wind mee staan; dit leidt tot een hoger totaal vermogen. Samen met de TU Delft en haar partners, kijken we naar een slimme regeltechniek op basis van real-time data om het kielzogeffect over het hele windpark te verminderen. Dit is een van de innovatieprojecten die CrossWind uitvoert.

De windturbines hebben een tiphoogte van 225,5 meter en een rotordiameter van 200 meter. De bladen van de windturbines zijn 97 meter lang. Deze tiphoogte valt binnen de bandbreedte uit de milieueffectrapportage; daarin is gesteld dat de tiphoogte tussen 189 en 251 meter mag zijn.

De turbines
Het waait niet altijd en overal even hard. Toch levert het windpark bij voorkeur een constante, stabiele hoeveelheid groene stroom. Dat betekent dat de windturbines flexibel op de omstandigheden moeten kunnen inspelen. CrossWind’s windturbineleverancier, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), speelt een leidende rol in het toevoegen van flexibiliteit op een schaal waar iedere seconde telt. Doel is ervoor te zorgen dat de windturbines zelfsturender worden op basis van real-time data, om zo binnen seconden op veranderende omstandigheden in te spelen. Zo helpen we ook in de toekomst het elektriciteitsnet stabiel te houden.
Of het windpark zichtbaar is vanaf de kust hangt af van de omstandigheden. Denk aan weersomstandigheden, zoals mist of juist een heldere dag. Maar ook het tijdstip van de dag en het seizoen spelen een rol bij de zichtbaarheid.

De bouw

Voordat we kunnen starten met de bouw zijn diverse voorstudies en onderzoeken nodig. Bijvoorbeeld een voorstudie van de zeebodem en onderzoek naar mogelijke niet-gesprongen explosieve objecten op de zeebodem (UXO-onderzoek). Deze voorstudies en onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd.

Daarnaast hebben we in overleg met Rijkswaterstaat, Staatstoezicht op de Mijnen* en de Kustwacht afspraken gemaakt over verschillende aspecten van de bouw. Het gaat daarbij onder meer om een heiplan, een lay-out plan, een natuur-inclusief plan, een emergency response plan en een onderhoudsplan.

*Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is een overheidsinstantie die zich sterk maakt voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond.

De bouw is gestart op 17 oktober 2022. We begonnen met het plaatsen van de fundering voor de windturbines.
De bouwwerkzaamheden gaan 24/7 door, gedurende alle dagen van de week.
We vinden veiligheid voor leven en omgeving uitermate belangrijk en weersomstandigheden kunnen de veiligheid nadelig beïnvloeden. Daardoor kunnen we bij slecht weer niet altijd werken. Bij te hoge golven kan bijvoorbeeld niet veilig gevaren worden op zee. En als het te hard waait, dan kunnen we een turbine niet veilig hijsen en installeren met de hijskranen die op de schepen staan. Voor iedere activiteit gelden specifieke weerslimieten.
Het op zee opbouwen van één windturbine duurt ongeveer één dag. Dan plaatsen we de toren, de gondel en de drie bladen. Daarvoor is de fundering al aangebracht, wat per windmolen ook ongeveer één dag duurt.
We plaatsen de windturbines volgens een schema dat is afgestemd met Rijkswaterstaat en dat loopt van medio oktober 2022 tot eind 2023. De installatievolgorde van de windturbines in dit schema volgt de bekabeling waarmee de windturbines verbonden worden met het hoogspanningsnet van TenneT. Op deze manier kunnen we de windturbines op een efficiënte manier in bedrijf stellen.

Tijdens de bouwwerkzaamheden is het windpark door de overheid aangewezen als constructiezone en daardoor niet toegankelijk voor scheepvaart en recreatievaart.

Ook is mogelijk dat tijdens werkzaamheden aan de funderingen heigeluid hoorbaar is aan de kust. We houden ons daarbij aan de geluidslimieten, zoals die in bouwvergunning zijn vastgelegd. We meten tijdens de werkzaamheden voortdurend de daadwerkelijke geluidsemissies om er zeker van te zijn dat we binnen de geldende en afgesproken limieten opereren.

We verwachten de bouwwerkzaamheden eind 2023 af te ronden.

Technische vragen over het windpark

CrossWind en TNO zullen – in het kader van de met de overheid afgesproken innovatieprojecten in het windpark – experimenteren met drijvende zonnepanelen (0.5 MW) naast de windturbines. De zonnepanelen helpen om extra groene stroom te genereren als de zon schijnt, bovenop de stroomproductie van de windturbines. Ook zorgen de zonnepanelen voor stroom, als er onvoldoende wind is. Dit resulteert in een constantere energieproductie. Naast het verhogen van het vermogen per vierkante kilometer windpark, verhogen we met een combinatie van deze technologieën ook de benutting van de netaansluiting.

Een windpark op zee bestaat in hoofdlijnen uit vijf onderdelen:

1. Zeekabels die de windturbines onderling én met het hoogspanningsnet van TenneT verbinden. Voor Hollandse Kust Noord levert de Twentse Kabel Fabriek (TKF) uit Lochem de zeekabels.

2. Fundering van de windturbines die in de zeebodem verankerd zijn. Deze fundering, ook wel monopiles genoemd, bestaat uit stalen platen die gerold en aan elkaar zijn gelast door Sif in Roermond en op de Maasvlakte in Rotterdam. Naast de monopiles zijn ook andere staalconstructies nodig op de fundering om deze bereikbaar te maken voor onderhoud van de windturbines. Deze constructies worden gemaakt door Amicon in Sneek en Marketex in Estland.

3. De “grijs-witte” torens die op de fundering staan en de windturbine ondersteunen, zijn ook gemaakt van aan elkaar gelaste stalen platen. Deze torens worden in Denemarken gefabriceerd door Welcon, een onderleverancier van Siemens Gamesa Renewables.

4. De gondels worden geleverd door Siemens Gamesa Renewables. Deze gondels bestaan uit verschillende materialen die vanuit de gehele wereld naar Cuxhaven in Duitsland worden gebracht om daar de gondel samen te stellen.

5. De bladen van de windturbine bestaan voornamelijk uit glasvezel, balsahout en epoxy dat in zijn geheel sterk genoeg is om de windkrachten over te brengen naar de gondel. Deze bladen worden door Siemens Gamesa Renewables geproduceerd in Aalborg in Denemarken.

Stroomvoorziening

CrossWind is van plan om een ​​geïnstalleerd vermogen van 759 MW te realiseren. Dit komt neer op een productie van minstens 3,3 TWh per jaar. Deze jaarlijkse energieproductie voorziet in ongeveer 2,8% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte en staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 1 miljoen huishoudens.
Na de bouwfase volgt de operationele fase van het windpark. In deze fase worden diverse tests uitgevoerd gedurende zo’n meerdere maanden. Wanneer deze tests succesvol zijn, starten we met het aansluiten van de windturbines op het ‘stopcontact op zee’ van TenneT. Hiervandaan gaat de groene stroom via het net op zee naar het hoogspanningsnet op land.

Dieren en Onderwaterleven

Het onderwaterleven kan eveneens geluidshinder ervaren tijdens het heien.
Tijdens het heien zetten we de best beschikbare technieken in om de hinder voor het onderwaterleven tot een minimum te beperken. Zo gebruiken we tijdens het heien een zogenoemde ‘hydro-sound waterdemper’, die het onderwatergeluid dempt, en een zogenoemde ‘bubble curtain’. Dit is een ‘gordijn’ van luchtbellen tussen de monopile en de directe onderwateromgeving. Tijdens de werkzaamheden voldoen de geluidsniveaus aan de voorschriften van het Kavelbesluit.
De komst van het windpark heeft invloed op het leefgebied van vogels, vleermuizen, vissen en zeezoogdieren. Daarom houden we ons aan de regels uit de vergunning en het kavelbesluit. Voor vogels en vleermuizen passen we maatregelen toe om eventuele nadelige effecten te beperken, zoals het stilzetten van de windturbines onder bepaalde omstandigheden. Om vissen en zeezoogdieren niet onnodig te verstoren houden we ons aan een maximaal geluidsniveau tijdens het heien van de fundering van de windturbines.

Vergunningen en Ervaring

CrossWind heeft diverse vergunningen nodig om het wind te morgen bouwen en straks te exploiteren. Enkele voorbeelden:

- De belangrijkste vergunning is de vergunning voor de bouw en de exploitatie van het windpark. Deze vergunning is toegekend aan CrossWind toen we de Hollandse Kust Noord tender hebben gewonnen.

- In bovengenoemde bouw- en exploitatievergunning wordt verwezen naar de voorschriften die in het zogenoemde ‘Kavelbesluit Hollandse Kust Noord’ staan. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de specifieke gebiedskenmerken van de kavel. In diezelfde vergunning staat dat CrossWind moet voldoen aan de algemene regels die gelden voor windparken op zee. Deze staan beschreven in het zogenoemde ‘Waterbesluit’.

Daarnaast moet CrossWind voldoen aan de Arbo- en arbeidstijdenwetgeving die geldt op de Noordzee. Ook moeten we voldoen aan de voorwaarden die Rijkswaterstaat, SodM en Kustwacht stellen; deze voorwaarden leggen we vast in plannen die vóór de start van de bouwwerkzaamheden moeten zijn goedgekeurd.

CrossWind is een joint venture van Shell en Eneco. Als twee toonaangevende Nederlandse energiebedrijven combineren we de ervaring, expertise en financiële kracht die nodig zijn om Hollandse Kust Noord te ontwikkelen; een subsidievrij offshore windpark en het eerste offshore windpark met diverse innovaties gericht op systeemintegratie.

Medegebruik

Tijdens de bouw van het windpark is het gebied uit veiligheidsoogpunt volledig afgesloten. Wanneer de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, wordt het windenergiegebied weer opengesteld voor doorvaart van kleine schepen en medegebruik.
Door de overheid wordt – in nauwe samenwerking met CrossWind en verschillende belanghebbende partijen zoals visserij- en natuurorganisaties – de mogelijkheid van medegebruik van het windpark onderzocht. Zo kan de ruimte tussen de windturbines uitstekend benut worden voor bijvoorbeeld duurzame vormen van niet-bodem beroerende visserij (denk aan zeewier- en oestervisserij) en innovatieve vormen van energie-opwek, zoals drijvende zonnepanelen. De overheid stelt voor Hollandse Kust Noord een speciaal ‘gebiedspaspoort’, waarin de voor het gebied meest geschikte vormen van medegebruik worden opgenomen.
  • Logo shell
  • Logo eneco
  • 1280px Siemens Gamesa logo svg
  • Logo vanoordv3